Friday, 11 February 2011

Õpileping

Teema: Digitaalsete õpematerjalide koostamine


Eesmärgid:

 • Saada informatsiooni erinevate vahendite kohta digitaalsete õppematerjalide koostamiseks.
 • Kuna ma tegelen õppematerjalide väljatöötamisega ja see on ka mu magistritöö teemaks, siis tahan õpitud vahenditest leida parimad  rakendused oma tööks.
 • Tahan avardada oma silmaringi, et ka ise osata paremini otsida ja leida sobivaimaid vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks.
 • Tahan katsetada võimalikult palju erinevaid programme, et leida just need, mis minu töö spetsiifika jaoks kõige paremaid rakendusi pakuvad.

Strateegiad:

 • osalen aktiivselt kontaktpäevadel
 • töötan läbi kursuse raames pakutavad õppematerjalid
 • täidan oma ülesandeid õigeaegselt ja pühendumusega
 • osalen aktiivselt rühmatöös
 • jälgin rühmakaaslaste tegemisi ning annan tagasisidet teiste blogidele
 • olen avatud uute vahendite katsetamisele
 • rakendan õpitud teadmisi praktilistes tegevustes

Vahendid, ressursid:


Õppejõudude ja rühmakaaslaste poolt pakutavad programmid fototöötluseks, helitöötluseks ja videotöötluseks. Olen üht-teist selles vallas ka kasutanud ja katsetanud: loodan siiski leida uusi ja paremaid vahendeid. Ressursside hulka kuuluvad õppejõudude oskused-teadmised, rühmakaaslaste kogemused. Ka arvuti ja internet on vahendid, mille kasutamine on vältimatu. Blogide vahendusel toimub suur osa õppetööst.


Hindamine:


Kui ma leian selle kursuse käigus enda tööks sobivad programmid, põnevad ideed ja inspiratsiooniallikad, mis mind huvitava digitaalse õppematerjali loomisel aitavad, siis on kursus minu jaoks oma eesmärgid täitnud. Kui suudan enda poolt püstitatud eesmärkidest ja kavandatud tegevustest kinni pidada, siis jään oma sooritusega rahule.


Reflektsioon:


Kursus oli huvitav ja andis palju kasulikke teadmisi. Üldiselt said endale püstitatud eesmärgid täidetud ja strateegiast lähtudes: osalesin aktiivselt kontaktpäevadel, sooritasin koduseid töid vastavalt ajakavale. Püüdsin kõik pakutud õppematerjalid läbi lugeda ja neist enda jaoks vajalikku talletada. Kuna koduseid ülesandeid üldises mahus (kokkuvõttes teiste ainetega) oli palju, siis jäi vahel süvitsi minekuks aega väheks ja ilmselt peaks asju veel üle vaatama. 
Ka jäi pisut napiks kursusekaaslaste blogide kommenteerimine: tutvusin ma teiste mõtete ja tegemistega küll pidevalt. 
Väga vajalikud ja palju teadmisi-oskusi andvad olid minu jaoks meie praktikumid: õppisin palju, aga arenemisruumi on veel palju. Samas on mul nüüd palju oskusi, millest edasi minna. Igal juhul sain teada uusi vahendeid ja programme, mille abil oma tööd ja õppematerjale huvitavamaks ja interaktiivsemateks muuta. Päris kindel ma pole, kas just kõige õigemad lahendused oma õppematerjalide loomiseks olen leidnud, aga palju häid mõtteid ja võimalikke vahendeid küll. Pean selles osas veel süvenema, et kindel olla.
Osalesin aktiivselt rühmatöös ja kuna tegemist on toimiva kursusega, siis osalen ka edaspidi. 


Kokkuvõttes võin hinnata oma sooritust päris heaks. Ootused said täidetud, sest olin ise aktiivne. Samas on veel asju, millega selles vallas tegutseda ja protsess jätkub.

No comments:

Post a Comment